بیماری ازگود شلاتر

2 شهریور 1399

بیماری ازگودشلاتر 0 (0)

بیماری ازگودشلاتر نوعی آپوفیزیت (برجستگی) در سطح تیبیال است که به دلیل وجود فشارهای مکرر در مرکز استخوان تیبیا به وجود می آید. فشار مکرر در […]