متخصص MIR

20 مهر 1398

روش های تشخیص استئوآرتریت چیست؟ 1.3 (4)

تشخیص های افتراقی تشخیص می تواند توسط معاینه بالینی ایجاد شود و می تواند توسط اشعه ایکس تایید شود. ویژگی های اصلی این تغییرات در استخوان […]