سکولیوز

1 آبان 1398

اسکولیوز چیست و چگونه درمان می شود؟ 2.3 (6)

اسکولیوز اسکولیوز ناهنجاری تغییر و بد شکلی سه بعدی ستون فقرات است. اسکولیوز از طریق زاویه کوب در صفحه فرونتال تعریف می­شود و اغلب با چرخش […]