سندروم تونل کارپال

23 آذر 1399
سندروم تونل کارپال

سندروم تونل کارپال 1 (3)

یکی از نشانه‌های سندروم تونل کارپال ضعف است که ممکن است با پیشرفت بیماری ایجاد شود. ضعف انگشت شست و انگشتان دست را تحت تأثیر قرار […]